Strony

„Bezpieczna i przyjazna szkoła w Gminie Skawina”W listopadzie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie rozpoczęła realizację projektu  w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Głównym celem projektu jest zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, wynikających ze zjawiska cyberprzemocy na terenie Gminy Skawina. Realizacja celów projektu możliwa jest poprzez zaangażowanie rodziców i nauczycieli jako równorzędnych partnerów w procesie wychowania i działaniach profilaktyki, tj.:
  • wyposażenie uczestników zajęć (nauczycieli, rodziców i uczniów) w wiedzę i osobiste kompetencje, ułatwiające aktywne korzystanie z przestrzeni wirtualnej oraz reagowanie w sytuacji kryzysu spowodowanego przemocą rówieśniczą, a także 
  • wzbudzenie motywacji i zainspirowanie uczestników zajęć, aby aktywniej kształtowali indywidualną wizję przyszłości edukacyjnej, opartą na permanentnej edukacji i elastyczności preferencji korzystania z mediów cyfrowych oraz komunikacji opartej na relacjach wolnych od zachowań przemocowych;
  • wyposażenie w rodziców i nauczycieli w kompetencje potrzebne do identyfikacji zagrożenia związanego z przemocą rówieśniczą, cyberprzemocą oraz w umiejętności związane z radzeniem sobie w takich sytuacjach. 

Autorami projektu są: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie oraz Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. W ramach zadania publicznego do 15 grudnia 2015 r. we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Skawina - we współpracy z pedagogami szkolnymi i doświadczonymi specjalistami - zostaną zrealizowane:
  • warsztaty z uczniami dotyczące przemocy w szczególności cyberprzemocy,
  • spotkania z rodzicami włączające ich do procesu interwencji profilaktycznej, dotyczącej przemocy w szczególności cyberprzemocy,
  • zajęcia z nauczycielami z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej w szczególności w postaci cyberprzemocy.

Do realizacji zadania zostaną zaangażowani partnerzy, którzy będą uczestniczyć w działaniach edukacyjnych i pełnić rolę doradczą i konsultacyjną: Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, Komisariat Policji w Skawinie, Straż Miejska w Skawinie, 77 Drużyna Harcerska  „Biedronka” im. AK z Krzęcina. Zaangażowanie ww. podmiotów stanowi wartość dodaną zadania, gdyż działania pomocy będą skoordynowane i spójne, a także pomogą w przyszłości na efektywniejszą pomoc ofiarom przemocy. Koordynatorem projektu jest Małgorzata Czerniawska ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.